ข้อกำหนดการใช้

มีผลตั้งแต่: ________, 2559

ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (เรียกโดยรวมว่า "ข้อตกลง") จะอธิบายข้อตกลงและเงื่อนไขที่เสนอโดย Amgen Inc. และ/หรือ Amgen USA Inc. (เรียกโดยรวมว่า "แอมเจน”) ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และการบริการดิจิตัลที่ข้อตกลงเหล่านี้เชื่อมโยงหรืออ้างอิงถึงได้ (เรียกโดยรวมว่า "การบริการ")

โปรดอ่านข้อตกลงเหล่านี้โดยละเอียดรอบคอบก่อนเข้าถึงและใช้การบริการต่างๆ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างแอมเจนและคุณ

ในการเข้าถึงและการใช้บริการ คุณได้ยืนยันแล้วว่า:

 • คุณได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อตกลงเหล่านี้แล้ว
 • คุณจะปฏิบัติตามข้อตกลงและ
 • คุณมีอายุเทียบเท่าหรือมากกว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะในถิ่นที่อยู่ของคุณและมีอำนาจตามกฎหมายในการทำสัญญา

หากคุณใช้การบริการในนามของผู้ว่าจ้างของคุณ การยอมรับข้อตกลงเหล่านี้จะถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างของคุณและแอมเจน และคุณยืนยันและรับรองว่าคุณมีอำนาจที่จะผูกมัดผู้ว่าจ้างของคุณเข้ากับข้อตกลงเหล่านี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงใดๆ เหล่านี้ กรุณาอย่าใช้การบริการ

1. ข้อตกลงเพิ่มเติม

คุณสมบัติบางประการของการบริการ เช่น แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แอพ") โปรโมชั่น ข้อเสนอและการศึกษาการวิจัย อาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม ("ข้อตกลงเพิ่มเติม") ที่แสดงพร้อมกับคุณสมบัติเหล่านั้น แอมเจนอาจแสดงข้อตกลงเพิ่มเติมให้กับคุณผ่านการบริการหรือออฟไลน์ ไม่ว่าจะมีการแสดงให้คุณเห็นอย่างไร แอมเจนกำหนดให้คุณเห็นด้วยกับข้อตกลงเพิ่มเติมก่อนการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ของการบริการ ข้อตกลงเพิ่มเติมทั้งหมดจะรวมอยู่ในข้อตกลงเหล่านี้ นอกจากว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงเพิ่มเติม หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเพิ่มเติม คุณจะไม่สามารถเข้าถึงการบริการที่เกี่ยวข้องได้ ข้อตกลงและข้อตกลงเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีการบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ถ้าหากมีข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของข้อตกลงเหล่านี้ ข้อตกลงเพิ่มเติมจะมีอำนาจเหนือกว่าเฉพาะในการบริการที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเพิ่มเติมเท่านั้น

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

วันเริ่มผลบังคับของข้อตกลงเหล่านี้ได้ถูกกำหนดไว้ที่ด้านบนสุดของหน้าเว็บนี้ เราอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อตกลงเหล่านี้หากมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงล่วงหน้าโดยการแจ้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลย้อนหลังกับสิทธิความเป็นส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่เกิดจากความจำเป็นตามกฏหมายที่เราต้องทำหรือเพื่อป้องกันการใช้งานการบริการของผู้ใช้คนอื่นๆ หากคุณใช้งานการบริการต่อภายหลังวันเริ่มผลบังคับจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงที่แก้ไขแล้ว ข้อตกลงที่แก้ไขแล้วจะมีผลแทนที่สัญญา การแจ้ง หรือการแถลงเกี่ยวกับข้อตกลงทุกๆ ฉบับก่อนหน้านี้

3. เนื้อหาของการบริการ

การบริการ ซึ่งรวมถึง ข้อมูล กราฟิก อาร์ตเวิร์ก ข้อความ วิดีโอคลิป คลิปเสียง เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ และ/หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีบน ใน หรือผ่านการบริการ (เรียกโดยรวมว่า "เนื้อหาของแอมเจน") เป็นเจ้าของโดยแอมเจนหรือผู้ออกใบอนุญาตและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฏหมายอื่นๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

หากคุณเห็นด้วยกับข้อตกลงเหล่านี้ แอมเจนจะมอบใบอนุญาตส่วนบุคคลแบบไม่เจาะจง ซึ่งไม่สามารถโอนได้ และมีการจำกัดสิทธิ (โดยไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิต่อ) เพื่อทำการเข้าถึงและใช้การบริการ ดาวน์โหลด พิมพ์ และ/หรือคัดลอกเนื้อหาของแอมเจนได้สำหรับการใช้ส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ได้แต่เพียงผู้เดียว

การบริการเหล่านี้จะไม่สามารถตีความเป็นการให้สิทธิได้ ไม่ว่าจะโดยปริยาย โดยกฎหมายปิดปาก หรือวิธีอื่นๆ ก็ตาม ใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ในเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือเครื่องหมายการบริการ ("เครื่องหมาย") สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของแอมเจนที่รวมอยู่ในการบริการ การใช้เครื่องหมายหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของแอมเจนที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นการละเมิดกฎหมายได้ แอมเจนขอสงวนสิทธิ์ทุกประการที่ไม่ได้ระบุการให้สิทธิไว้โดยชัดเจน ณ ที่นี้

เว้นแต่ว่าแอมเจนจะมอบการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณ โดยคุณจะต้องไม่:

 • ใช้เนื้อหาของแอมเจนกับงานอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของคุณเอง) หรือใช้เนื้อหาของแอมเจนในลักษณะทางการค้าหรือสาธารณะ
 • เปลี่ยนแปลงการแจ้งเกี่ยวกับสิทธิด้านลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของแอมเจน หรือใช้
 • มี "การเชื่อมโยงโดยตรง" ไปยังการบริการใดๆ (ตัวอย่างเช่น ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปที่หน้าใดๆ ที่ไม่ใช่หน้าหลักของการบริการ)

การใช้เนื้อหาของแอมเจนเป็นการยอมรับความเสี่ยงคุณเองแต่เพียงผู้เดียว

4. เนื้อหาของแอมเจนไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

เนื้อหาของแอมเจน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ทั้งหมด มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพียงเท่านั้น โปรดยืนยันเนื้อหาของแอมเจนทั้งหมดกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ และคำแนะนำจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุข แอมเจนไม่รับรองหรือการันตีการรักษา การบำบัด การรักษาด้วยยา อุปกรณ์ การวินิจฉัย การกระทำ การแนะนำ หรือกลยุทธ์ใดๆ ของผู้เขียนหรือบุคคลอื่นๆ ที่ปรากฏในการบริการ

เนื้อหาของแอมเจนมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์ในการแทนที่หรือทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดอย่าละเลย หลีกเลี่ยง หรือรอคอยในการรับคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงเพราะคุณได้อ่านการบริการ โปรดอย่าใช้การบริการหากมีความต้องการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน หากคุณมีความจำเป็นต้องเรียกใช้การแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน ให้โทรหาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและ 911 โดยทันที

5. การใช้การบริการ

5.1. การมีสิทธิ: คุณจะต้องมีอายุเทียบเท่าหรือมากกว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะในถิ่นที่อยู่ของคุณเพื่อใช้

บริการ และเพื่อใช้บริการ คุณจะต้องรับรองต่อแอมเจนว่าคุณมีอายุเทียบเท่าหรือมากกว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะในถิ่นที่อยู่ของคุณและผู้พำนักอาศัยโดยชอบในประเทศไทย

5.2 บัญชีข้อมูลของคุณ: หากคุณสร้างบัญชีข้อมูล ("บัญชีข้อมูล") เพื่อใช้คุณสมบัติบางประการของการบริการ คุณจะต้องยอมรับว่าคุณจะรักษาข้อมูลบัญชีของคุณเอาไว้เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้องอยู่เสมอ หากคุณให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง คุณจะต้องยอมรับว่าเรามีสิทธิในการยุติบัญชีข้อมูลของคุณและการใช้การบริการได้

ในการสร้างบัญชีข้อมูล คุณได้ยอมรับแล้วว่าแอมเจนอาจติดต่อคุณโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่คุณกรอกในระหว่างที่คุณสร้างบัญชีข้อมูล

โปรดอย่าแบ่งปันบัญชีข้อมูลของคุณกับผู้อื่น คุณต้องรับผิดชอบการใช้บัญชีข้อมูลของคุณทั้งหมด รวมไปถึงการใช้โดยผู้อื่นที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีข้อมูลของคุณ คุณยังเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการใช้งานใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยบัญชีข้อมูลของคุณโดยบุคคลอื่นๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

5.3. ความรับผิดชอบของคุณ: คุณจะต้องใช้การบริการสำหรับจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น คุณจะต้องไม่ใช้การบริการในลักษณะที่อาจทำให้เซิฟเวอร์หรือเครือข่ายของแอมเจนเกิดความเสียหาย ปิดการทำงาน เพิ่มภาระการทำงาน สร้างช่องโหว่ หรือรบกวนบุคคลอื่นๆ ในการใช้งานและความเพลิดเพลินในการใช้การบริการ

คุณจะต้องไม่พยายามที่จะเข้าถึงการบริการ บัญชีผู้ใช้อื่นๆ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของแอมเจนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการเจาะเข้าระบบ การขุดรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นๆ นอกจากที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการเอง และจะไม่สนับสนุนหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามเพื่อ:

 • คัดลอก ดัดแปลง ปรับ แปล ทำวิศวกรรมย้อนรอย ถอดรหัส หรือพยายามที่จะได้รับอนุญาตหรือเข้าถึงส่วนต่างๆ ของการบริการหรือเนื้อหาของแอมเจน
 • ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ ค้นหาไซต์/เรียกข้อมูลแอพพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ ประมวลผลหรือสร้างวิธีในการเข้าถึง ดึง ขโมยหรือทำดัชนีข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการ
 • เช่า ให้เช่า ให้ยืม ขาย อนุญาตให้ใช้สิทธิต่อ มอบหมาย จัดจำหน่าย จัดพิมพ์ โอน หรือทำให้บุคคลที่สาม (หรือคุณสมบัติหรือการทำงานของการบริการ) สามารถใช้บริการได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
 • ทำฟอร์แมตใหม่หรือเฟรมส่วนต่างๆ ใหม่ของหน้าเว็บที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ หรือ
 • สร้างบัญชีข้อมูลมากกว่าหนึ่งบัญชีข้อมูลด้วยวิธีอัตโนมัติหรือภายใต้การปลอมแปลงที่ฉ้อโกงหรือเป็นเท็จ
 • คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใช้การบริการแต่เพียงผู้เดียว หากคุณเข้าถึงและใช้การบริการบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ คุณจะต้องมีการบริการแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าร่วม การบริการบางรายการอาจจำเป็นต้องใช้การส่งข้อความ (SMS หรือ MMS) คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายสำหรับข้อความและข้อมูลทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีการกำหนดค่าใช้จ่ายแยกสำหรับบริการข้อความใดๆ ที่ให้บริการโดยแอมเจน แต่อาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนข้อความและข้อมูล ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บและจ่ายให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ แอมเจนจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าของการได้รับข้อความต่างๆ เนื่องจากการนำส่งอยู่ภายใต้ประสิทธิภาพการบริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ข้อความที่ส่งจะเป็นแบบ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และอาจไม่มีการให้บริการในทุกพื้นที่ในทุกเวลา

  เมื่อคุณเลือกที่จะรับข้อความจากเรา ความถี่ของข้อความที่ส่งจากเราจะขึ้นอยู่กับธุรกรรมที่คุณทำกับเรา ในการตกลงที่จะรับข้อความ คุณได้เข้าใจและตกลงว่าแอมเจนอาจใช้ระบบต่อเลขหมายอัตโนมัติในการส่งข้อความให้กับคุณ และการยินยอมที่จะรับข้อความไม่ใช่การบังคับภายใต้เงื่อนไขการซื้อสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด

  5.4 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้: ในบางครั้ง แอมเจนอาจมอบการเข้าถึงหน้าเว็บหรือหน้าจอในส่วนการบริการที่คุณหรือผู้อื่นสามารถแสดง ลงประกาศ หรือยื่น ("โพสต์") ข้อมูลหรือให้คำติชมหรือข้อมูลกับแอมเจนได้ ("การมีส่วนร่วมของผู้ใช้") ในการโพสต์หรือส่งการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไปที่แอมเจน (หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากแอมเจน) ผ่านการบริการ คุณอนุญาตให้แอมเจนและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากแอมเจนสามารถมีสิทธิแบบทั่วโลก ที่ไม่เฉพาะเจาะจง อนุญาตให้ใช้สิทธิต่อได้ (ผ่านหลายระดับ) สามารถโอนได้โดยไม่มีค่าสิทธิ์ในการใช้งาน ทำต่อเนื่องได้ สิทธิการใช้งานเพิกถอนไม่ได้ ทำสำเนาได้ อนุญาตให้ใช้สิทธิต่อได้ (ผ่านหลายระดับ) เผยแพร่ได้ สร้างงานที่พัฒนาขึ้นมาได้ แสดงและนำมาใช้ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณในสื่อต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือหลังจากการพัฒนาแล้วสำหรับจุดประสงค์ใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางธุรกิจหรือจุดประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่มีการตอบแทนให้กับคุณ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทั้งหมดจะถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีสิทธิความเป็นเจ้าของพิเศษ

  คุณคือเจ้าของและจะต้องรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณ โดยคำนึงถึงโอกาสในการใช้การบริการเพื่อโพสต์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ คุณยืนยันและรับรองว่า:

  • คุณเป็นเจ้าของและควบคุมสิทธิทุกประการของการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด
  • การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณเป็นความจริงและถูกต้อง
  • การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณมิได้ฝ่าฝืน ใช้ในทางที่ผิด หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ความลับทางการค้า ความเป็นส่วนบุคคล การเผยแพร่ การมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นๆ
  • การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณมิได้มีข้อมูลที่ระบุถึงบุคคลใดๆ นอกจากคุณได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบุคคลนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน และหากคุณเป็นนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ คุณจะไม่แสดงข้อมูลใดๆ ที่จะระบุถึงผู้ป่วยโดยตรง หรือข้อมูลใดๆ ที่คุณไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับมอบอำนาจ หรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่จะเปิดเผยได้
  • การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณจะไม่ทำการกล่าวอ้างอย่างปราศจากหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือผลิตภัณฑ์หรือการบริการของบริษัท หรือทำการหมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง เหยียดหยาม ลามกอนาจาร การข่มขู่และ/หรือการให้ความคิดเห็นหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการคุกคาม และ

  การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ กฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ

  6. ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งานของการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ไม่มีการรับประกัน

  แอมเจนรับรองว่า แอมเจนมีสิทธิในการเข้าทำข้อตกลงเหล่านี้และมีอำนาจทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว คุณรับรองว่า คุณมีสิทธิในการเข้าทำข้อตกลงเหล่านี้และมีอำนาจทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว ยกเว้นเงื่อนไขการบ่งบอกข้างต้น การให้บริการเป็นการให้ตามสภาพ "ที่เป็นอยู่" และ "มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกอย่างชัดแจ้งหรือบ่งบอกเป็นนัยยะ แอมเจนจะไม่รับผิดชอบสำหรับการรับประกันและเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะ รวมถึงการบ่งบอกเป็นนัยยะของการรับรองด้านพาณิชย์ ความเหมาะสมกับจุดประสงค์นั้นๆ หัวเรื่อง การไม่ฝ่าฝืน ไม่มีข้อบกพร่อง การใช้งานที่ต่อเนื่อง และการรับประกันที่มีสาเหตุมาจากการตกลงหรือการใช้ด้านการค้าต่างๆ แอมเจนไม่รับรองความแม่นยำ ความสมบูรณ์แบบ ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของการบริการต่างๆ แอมเจนไม่มีการรับประกันว่า (i) การบริการนั้นจะตรงตามความต้องการของคุณ (ii) การปฏิบัติการของการบริการจะไม่ถูกรบกวนหรือถูกไวรัส หรือไม่เกิดการผิดพลาด หรือ (iii) จุดที่ผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข การให้คำแนะนำโดยคำพูดหรือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแอมเจนหรือตัวแทนของแอมเจนไม่ถือและจะไม่ถือเป็นการรับประกันแต่อย่างใด

  เขตอำนาจตามกฎหมายในบางประเทศจะไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกัน ซึ่งหมายความว่าการยกเว้นบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นนั้นจะไม่นำมาบังคับใช้กับคุณ

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  คุณจะยอมรับความเสี่ยงจากการใช้บริการของคุณ

  แอมเจนขอสงวนสิทธิ์โดยเฉพาะของข้อจำกัดความรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับสัญญา การละเมิด ความรับผิดชอบโดยเคร่งครัดหรือนอกเหนือจากนั้น ในความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นความเสียหายกรณีพิเศษที่เกิดขึ้น หรือวิธีการเกี่ยวเนื่องใดๆ ก็ตามที่เข้าถึง หรือการใช้บริการ แม้ว่าหากแอมเจนได้รับคำแนะนำของความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความน่าเชื่อถือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ได้รับผ่านการใช้บริการหรือเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อที่ผิดพลาดหรือการละเลยหรือการล่าช้าในการส่งผ่านข้อมูลไปยังหรือจากผู้ใช้ การเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมที่หยุดชะงักต่อการบริการหรือไวรัสต่างๆ ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุทั้งหมดหรือบางส่วนของความประมาท เหตุสุดวิสัย สงคราม การก่อการร้าย ความล้มเหลวของการโทรคมนาคม การขโมย วินาศภัย หรือการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตกับการบริการ

  ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากการสงวนสิทธิ์ของการรับประกันหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในข้อที่ 6 ไม่สามารถนำไปใช้หรือบังคับใช้ได้ไม่ว่าเหตุผลใด แอมเจนจะชำระค่าเสียหายประเภทต่างๆ ไม่เกินจำนวนที่ต่ำที่สุดของค่าธรรมเนียมที่คุณได้ชำระให้กับแอมเจนในระหว่างหก (6) เดือนก่อนหน้านั้นที่นำมาสู่ความเสียหาย และจ่ายเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐ

  การสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบจะไม่นำไปใช้ในกรณีต้องห้ามของกฎหมายที่บังคับใช้

  คุณได้รับรู้และยอมรับข้อจำกัดความรับผิดข้างต้น รวมถึงการจำกัดความรับผิดในข้อตกลงอื่นซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญและแอมเจนไม่ยินยอมให้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อตกลงเหล่านี้ เว้นแต่คุณได้ตกลงในข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้น

  หากคุณเป็นพลเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณได้สละสิทธิของคุณด้วยประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 1542 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ระบุว่า "การไม่ใช้สิทธิในการเรียกร้องทั่วไปจะไม่ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่ตามสิทธิของตนในขณะที่ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องนั้น ซึ่งหากว่าได้รับรู้แล้ว จะเป็นสาระสำคัญอย่างมากในข้อยุติการรับชำระหนี้จากลูกหนี้"

  7. การชดใช้ความเสียหาย

  คุณยินยอมที่จะป้องกัน ชดใช้ค่าเสียหาย และดำเนินการให้แอมเจนและบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไม่ต้องรับผิดชอบในซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ์บังคับเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายของผู้ให้ประกันภัยและและค่าทนายความที่ดำเนินการต่อแอมเจนโดยบุคคลอื่นซึ่งเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานหรือข้อตกลงการบริการของคุณ แอมเจนขอสงวนสิทธิ์ ด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเองที่จะแก้ต่างและควบคุมเรื่องใดก็ตามที่อาจจะเกิดเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมแต่เพียงผู้เดียว อนึ่ง การประนีประนอมใดๆ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของแอมเจนหากไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอมเจน

  แอมเจนจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่คุณได้รับผลกระทบโดยตรง หรือที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง และการดำเนินกระบวนกฎหมายโดยบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับความเสียหายโดยตรงจากการร้องเรียนว่าการใช้การบริการของคุณตามข้อกำหนดเหล่านี้เป็นการละเมิดสิทธิบัตรสหรัฐฯ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิทางเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

  8. การอัพเดตต่างๆ ของแอพ

  ในบางกรณี แอมเจนอาจจะทำการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ในการพัฒนาและให้บริการการอัพเดตต่างๆ ของแอพ ซึ่งอาจจะรวมถึงการอัพเกรดต่างๆ แก้ไขจุดบกพร่อง แต่งเติม และทำการแก้ไขอื่นๆ และ/หรือคุณสมบัติตัวใหม่ (โดยรวมเรียกว่า "อัพเดต") การอัพเดตต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบคุณสมบัติและการทำงานทั้งหมด คุณตกลงว่าแอมเจนไม่มีข้อผูกมัดในการให้อัพเดตต่างๆ หรือทำให้คุณสมบัตินั้นๆ ใช้งานหรือการทำงานอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

  ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์การสื่อสารของคุณ เมื่ออุปกรณ์การสื่อสารของคุณนั้นเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จากนั้น (ก) การอัพเดตต่างๆ จะทำการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ หรือ (ข) คุณอาจจะได้รับการแจ้งเตือน หรือดาวน์โหลดและติดตั้งทันทีเมื่อมีการให้อัพเดต

  โปรดทำการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเดตทันที หากคุณไม่ดาวน์โหลด การบริการบางส่วนอาจจะทำงานไม่สมบูรณ์ และคุณยอมรับต่อไปว่าการอัพเดตทั้งหมดจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริการและอยู่ภายใต้ข้อตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้

  9. การทำสัญญาด้านอิเล็กทรอนิคส์

  การยืนยันสิทธิของคุณด้วยการใช้ และ/หรือการลงทะเบียนเพื่อการบริการของคุณถือเป็นการยินยอมในการทำสัญญากับแอมเจนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  10. ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

  การบริการอาจมีข้อมูล ข่าวสาร และ/หรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแอมเจน โดยถือว่าข้อมูลนี้ถูกต้องในวันที่ได้จัดเตรียมขึ้น แอมเจนจะไม่รับผิดชอบในหน้าที่หรือข้อผูกมัดใดๆ ในการอัพเดตข้อมูล ข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์อื่นๆ อนึ่ง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากของแอมเจนที่ระบุในข่าว การประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ นั้น มิให้ถือว่าจัดทำหรือรับรองโดยแอมเจน

  11. เว็บไซด์และการบริการต่างๆ ของบุคคลอื่น

  การบริการอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลอื่น รวมถึงโซเชียลมีเดีย (เรียกโดยรวมว่า "การบริการเชื่อมโยง") การบริการเชื่อมโยงจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของแอมเจนและแอมเจนจะไม่รับผิดชอบสำหรับการบริการเชื่อมโยง หรือข้อมูลใดๆ หรือเครื่องมือใดๆ หรือรูปแบบของการส่งต่อข้อมูลที่ถูกรับเข้ามาในรูปแบบของการส่งผ่านใดๆ ที่ได้รับจากการบริการเชื่อมโยงทั้งสิ้น การรวบรวมการเชื่อมโยงนั้นไม่ถือว่ามีการรับรองการบริการเชื่อมโยงโดยแอมเจน หรือมีความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติการของการบริการเชื่อมโยง แอมเจนจะไม่ทำการสืบสวน ตรวจสอบ หรือปรับเปลี่ยนการบริการเชื่อมโยงใดๆ แอมเจนให้ลิงก์สำหรับการบริการเชื่อมโยงเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น คุณเข้าถึงลิงก์การบริการเชื่อมโยงโดยความเสี่ยงของคุณเอง และอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนบุคคล ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ และบทบัญญัติทางกฎหมายที่ได้บังคับใช้กับการบริการเชื่อมโยง

  12. นโยบายการเชื่อมโยงของแอมเจน

  นอกเหนือจากข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ระบุไว้ระหว่างคุณและแอมเจน คุณต้องยึดมั่นปฏิบัติตามกฎต่างๆ ดังต่อไปนี้ หากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการบริการ (1) การเชื่อมโยงใดก็ตามที่เกี่ยวกับการบริการจะต้องมีข้อความที่ระบุอย่างชัดเจนว่า "การบริการของแอมเจน" (2) ลักษณะภายนอก ตำแหน่ง และองค์ประกอบอื่นๆ ของการเชื่อมโยง จะไม่ทำให้ความนิยมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายของแอมเจนเกิดความเสียหายหรือลดลง (3) การเชื่อมโยงนั้นจะต้อง "ระบุ" ชื่อของรากโดเมนของการบริการของแอมเจน และจะไม่เกี่ยวกับการให้บริการอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ (4) ลักษณะภายนอก ตำแหน่ง และคุณลักษณะอย่างอื่นของการเชื่อมโยง จะไม่ทำให้เกิดลักษณะที่เป็นเท็จว่าองค์กรหรือหน่วยงานของคุณได้รับการสนับสนุนโดยเกี่ยวข้องหรือร่วมกับแอมเจน (5) เมื่อผู้ใช้ได้ทำการเลือกแล้ว การเชื่อมโยงจะต้องแสดงการบริการแบบเต็มจอและจะต้องไม่อยู่ภายใน "กรอบ" ของการเชื่อมโยงบนเว็บไซต์หรือการบริการ และ (6) แอมเจนขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอนการอนุมัติการเชื่อมโยงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

  13. การระงับข้อพิพาท

  กฎหมายของประเทศไทยจะควบคุมข้อตกลงเหล่านี้ โดยไม่มีข้ออ้างอิงถึงหลักในเรื่องการเลือกใช้กฎหมาย คุณและแอมเจนตกลงว่า อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ จะไม่มีผลในการแปลความหมายหรือตีความข้อตกลงเหล่านี้

  คุณและแอมเจนตกลงว่าต่างสามารถเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้บนพื้นฐานของแต่ละราย และต้องมิใช่เป็นโจทก์ หรือเป็นสมาชิกในกระบวนการเรียกร้องที่เป็นกลุ่มหรือการดำเนินการแทนในกระบวนการเรียกร้องดังกล่าว

  คุณและแอมเจนตกลงว่าการเรียกร้องทุกกรณีจะได้รับข้อยุติตามข้อกำหนดของอนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ในข้อ 13 และคุณและแอมเจนสละสิทธิ์ในการนำข้อเรียกร้องต่างๆ ฟ้องร้องต่อศาล สิทธิ์ที่คุณจะได้รับหากคุณไปที่ศาล เช่น การเข้าถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจไม่สามารถใช้ได้หรือถูกจำกัดในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

  ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่อยู่ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้และการแปลความหมายหรือการฝ่าฝืน การสิ้นสุดหรือความผูกพันที่เกี่ยวข้องนั้น รวมถึงความสัมพันธ์ที่เป็นผลลัพธ์จากข้อตกลงเหล่านี้ รวมไปถึงการขัดแย้งเกี่ยวกับความผูกพัน ขอบเขตหรือการบังคับใช้ข้อตกลงเหล่านี้สำหรับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (เรียกโดยรวมว่า "ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง") ให้หาข้อยุติโดยข้อกำหนดของอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับการค้าของอนุญาโตตุลาการแห่งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศฮ่องกง ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ก็ตามให้เป็นการพิจารณาเป็นรายๆ ไปและจะไม่รวมกันกับการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับบุคคลอื่นๆ กระบวนอนุญาโตตุลาการให้กระทำที่ประเทศฮ่องกง และคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสามารถได้รับการบังคับได้โดยศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีใดๆ ก็ได้ อนึ่ง คุณหรือแอมเจนอาจร้องขอการบรรเทาเยียวยาชั่วคราวหรือเบื้องต้นจากศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีในเขตปกครองในประเทศฮ่องกงหากจำเป็นเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของคุณหรือแอมเจนในระหว่างที่รอคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

  การชำระเงินสำหรับการยื่น การบริหารและค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ ให้เป็นไปตามกฎของ CCR แต่ถ้าหากว่าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายใดสำหรับกระบวนอนุญาโตตุลาการที่คุณต้องห้ามชำระเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินคดีความ แอมเจนจะจ่ายเงินสำหรับการยื่น การบริหารและค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการตามจำนวนที่อนุญาโตตุลาการถือว่าคุณต้องห้ามชำระ หากอนุญาโตตุลาการถือว่าการร้องเรียนของคุณที่อ้างสิทธิ์ในกระบวนอนุญาโตตุลาการไร้สาระ คุณตกลงที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนอนุญาโตตุลาการที่แอมเจนเป็นผู้จ่ายให้กับคุณคืนให้แก่แอมเจนตามจำนวนที่คุณจะมีพันธกรณีในการจ่ายภายใต้กฎของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศฮ่องกง

  ให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวที่จะได้รับเลือกตามกฏของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศฮ่องกง กระบวนอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ ให้อนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการบรรเทาเยียวยาใดๆ ที่สามารถมีได้ในศาลภายใต้กฎหมายหรือความเที่ยงธรรมและให้คำชี้ขาดใดๆ ของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันกับคู่กรณี อนุญาโตตุลาการจะไม่มีอำนาจในการชี้ขาดในลักษณะของการลงโทษหรือกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษซึ่งเป็นสิทธิ์ที่แต่ละฝ่ายได้สละสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้ อนุญาโตตุลาการจะใช้กฎหมายที่บังคับใช้และบทบัญญัติข้อกำหนดเหล่านี้ และหากไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าเป็นการใช้อำนาจของอนุญาโตตุลาการเกินขอบเขตซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุให้มีการพิจารณาทบทวนโดยศาลใหม่ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและถูกจัดเก็บเป็นความลับ

  หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงในกระบวนอนุญาโตตุลาการตามข้อ 13 ถูกพบว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่บังคับใช้ไม่ได้จะสิ้นสุดลงและข้อตกลงอื่นสำหรับกระบวนอนุญาโตตุลาการยังคงสามารถใช้บังคับได้ (แต่ไม่ใช่ในกรณีของกระบวนอนุญาโตตุลาการกลุ่ม ตัวแทน หรือกระบวนอนุญาโตตุลาการโดยอัยการ) แม้จะมีบัญญัติหรือกฎหมายใดๆ เป็นอย่างอื่น การแจ้งเกี่ยวกับการเรียกร้องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้จะต้องดำเนิการภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการสิทธิ์การเรียกร้องเกิดขึ้น มิฉะนั้นจะหมดอายุความตลอดไป

  14. กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์

  เว็บไซต์การบริการอาจรวมถึง เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การคาดการณ์ แผนการ สถานะทางการเงิน ประสิทธิภาพในอนาคตทางด้านเศรษฐกิจและความต้องการของผลิตภัณฑ์และบริการของแอมเจน และรวมไปถึงเจตนา แผน และเป้าหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเนื้อหาในลักษณะของการคาดการณ์ไปข้างหน้า เนื้อหาต่างๆ นั้นอยู่บนพื้นฐานตัวเลขของการคาดการณ์และการประมาณการที่ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอน ซึ่งหลายอย่างนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เมื่อใช้การบริการ คำต่างๆ เช่น "คาดหมาย" "คาดหวัง" "เชื่อ" "ประมาณ" "มองหา" "วางแผน" "ตั้งใจ" และคำอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันต่างมีจุดมุ่งหมายในการระบุถึงเนื้อหาการคาดการณ์ไปข้างหน้าซึ่งถูกออกแบบมาภายใต้ข้อยกเว้นความรับผิดของกฏหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ว่าด้วยการคาดการณ์ไปข้างหน้า การบริการและข้อมูลที่อยู่ในส่วนนี้จะไม่ถือว่าเป็นข้อเสนอหรือการชี้ชวนเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์แต่ประการใด และไม่มีข้อมูลใดๆ ในเอกสารนี้ที่มีจุดมุ่งหมายและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของแอมเจน

  15. ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์

  การบริการจะดำเนินการในประเทศไทย และสำหรับการเข้าถึงและใช้จากบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น คุณรับทราบว่าคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงการบริการจากนอกประเทศไทยและการเข้าถึงอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยบางบุคคลหรือในบางประเทศ หากคุณเข้าถึงการบริการจากนอกประเทศไทย คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นนั้นๆ

  การบริการนั้นอาจถูกควบคุมโดยกฎหมายการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ รวมถึงรัฐบัญญัติระเบียบบริหารการส่งออกของสหรัฐฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม คุณจะไม่ทำการส่งออก ส่งออกใหม่ หรือปล่อยการบริการ หรือทำให้การบริการสามารถเข้าถึงได้จากเขตอำนาจศาลหรือประเทศที่การส่งออก การส่งออกใหม่ หรือการปล่อยการบริการเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย กฎ หรือกฏระเบียบ คุณจะปฏิบัติตามกฏหมาย กฎระเบียบ และกฎในรัฐบัญญัติทั้งหมด และถือปฏิบัติให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการได้รับใบอนุญาตการส่งออกที่จำเป็น หรือการอนุมัติจากรัฐบาล ก่อนการส่งออก การส่งออกใหม่ การปล่อยหรือการทำให้การบริการสามารถใช้ได้จากนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

  คุณยืนยันและรับรองว่า (1) คุณไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศที่เป็นที่ต้องห้ามของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือถูกกำหนดโดยรัฐบาลของสหรัฐฯ ให้เป็นประเทศที่ "ให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย" และ (2) คุณไม่ได้ถูกระบุอยู่ในรายชื่อต้องห้ามใดๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือเป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกจำกัดไว้

  หมายเหตุ: ในการตกลงตามข้อตกลงเหล่านี้ คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าคุณสละสิทธิ์ในการร้องเรียนหรือการกระทำใดๆ ที่คุณอาจมีต่อแอมเจนภายใต้กฎหมายและเขตอำนาจศาลนอกประเทศไทย และภูมิลำเนาของคุณและกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับการโต้แย้งใดๆ ของคุณคือในประเทศไทยตามความในข้อที่ 13

  16. ข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลและการป้องกัน

  โปรดให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านเนื้อหาต่างๆ ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่แอมเจนรวบรวมผ่านการบริการและวิธีการที่เราดำเนินงาน

  ไม่จำกัดเฉพาะในข้อกำหนดของเนื้อหาต่างๆ ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของแอมเจน คุณเข้าใจว่าแอมเจนไม่สามารถรับรองได้ว่าการใช้บริการของคุณ และ/หรือข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ผ่านการบริการจะเป็นส่วนบุคคลหรือปลอดภัย และยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมาย แอมเจนจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ กับคุณสำหรับการขาดความเป็นส่วนบุคคลหรือความปลอดภัยที่คุณอาจจะได้พบ คุณจะรับผิดชอบในการใช้ด้วยความระมัดระวังและตามวิธีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความตั้งใจที่จะใช้การบริการนั้นของคุณอย่างดีที่สุด แอมเจนขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ได้ทุกเมื่อตามที่แอมเจนเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมายและคำร้องจากรัฐบาล หรือเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและการบริการต่างๆ

  17. สิทธิ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ

  บางส่วนของการบริการคือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ตามนิยามที่ระบุไว้ใน 48 C.F.R. §2.101. ดังนั้น หากคุณคือเจ้าหน้าที่หรือผู้รับจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา คุณจะได้รับสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่อนุญาตให้กับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมดภายใต้ใบอนุญาต ตาม (ก) 48 C.F.R. §227.7201 ไปถึง 48 C.F.R. §227.7204 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมและผู้รับจ้างของกระทรวง หรือ (ข) 48 C.F.R. §12.212 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้รับจ้างอื่นๆ ทั้งหมดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

  18. การสิ้นสุดของข้อตกลง

  ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงนี้ แอมเจนอาจยกเลิกหรือแก้ไขการเข้าถึงการบริการของคุณ ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้คุณทราบหรือไม่ก็ตามเมื่อใดก็ได้โดยไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงบริการอาจถูกปฏิเสธโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบหากแอมเจนเชื่อว่าคุณยังเป็นผู้เยาว์

  การสิ้นสุดของข้อตกลงจะไม่จำกัดสิทธิ์หรือการดำเนินการเพื่อการรักษาสิทธิ์ใดๆ ของแอมเจน ข้อกำหนดใดๆ ที่จะต้องยังคงมีผลไม่ถูกยกเลิกเพื่อรักษาไว้ซึ่งเจตนาและจุดประสงค์ของข้อตกลงเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในข้อ 6, 7, 13, 16, 19 และ 20) ยังคงมีผลบังคับใช้แม้ภายหลังข้อตกลงสิ้นสุดลง

  19. ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ของ Apple 

  หากคุณเข้าถึงแอพผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตของ Apple, Inc. ("Apple") และใช้งาน iOS ของ Apple ("อุปกรณ์ของ Apple") ข้อตกลงต่อไปนี้ ("ข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ของ Apple") ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้:

  • ข้อตกลงที่ขัดแย้ง หากข้อตกลงเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ของ Apple ให้ข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ของ Apple มีสิทธิ์บังคับใช้ในส่วนการเข้าถึงและการใช้การบริการผ่านอุปกรณ์ของ Apple
  • ข้อตกลงกับแอมเจน ไม่ใช่กับ Apple คุณรับทราบว่าข้อตกลงเหล่านี้คือสัญญาระหว่างแอมเจนและคุณ ไม่ใช่กับ Apple  แอมเจนจะรับผิดชอบสำหรับแอพที่คุณเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ของ Apple ("แอพ iOS") และเนื้อหาของแอพแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ Apple หากข้อตกลงเหล่านี้มีความเคร่งครัดน้อยกว่าในส่วนของแอพ iOS หรือขัดแย้งกับข้อตกลงการบริการของ App Store ของ Apple ("ข้อตกลงการบริการของ App Store") ข้อตกลงการบริการของ App Store จะถูกบังคับใช้ในขอบเขตของความขัดแย้งใดๆ ก็ตาม
  • ขอบเขตของใบอนุญาต ใบอนุญาตที่อนุญาตสำหรับการใช้แอพ iOS จะถูกจำกัดเป็นใบอนุญาตที่โอนไม่ได้สำหรับการใช้แอพในอุปกรณ์ของ Apple ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม และเป็นไปตามการอนุญาตโดยกฎการใช้งานที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการบริการของ App Store
  • การซ่อมแซมและการสนับสนุน แอมเจนจะผิดชอบต่อบริการซ่อมแซมและการสนับสนุนสำหรับแอพ iOS แต่เพียงผู้เดียวตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงเหล่านี้หรือภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณรับทราบว่า Apple จะไม่มีพันธกรณีใดๆ ในการให้บริการซ่อมแซมและการสนับสนุนในส่วนของแอพ iOS ใดๆ ก็ตาม
  • การรับประกัน แอมเจนจะรับผิดชอบต่อการรับประกันผลิตภัณฑ์แต่เพียงผู้เดียวในขอบเขตที่ไม่ปรากฏในข้อสงวนสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือที่บอกเป็นนัยตามกฎหมายก็ตาม หากมีเหตุการณ์ที่แอพ iOS ล้มเหลวและไม่เป็นไปตามการรับประกัน คุณอาจแจ้งให้ Apple ทราบและ Apple จะคืนค่าใช้จ่ายในการซื้อแอพ iOS ให้ (หากมี) ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตสูงสุดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ Apple จะไม่มีพันธกรณีในการรับประกันอื่นๆ ใดๆ ก็ตามในส่วนของแอพ iOS และการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจากการสูญหาย ความรับผิดชอบ ความเสียหายที่เป็นลักษณะของความล้มเหลวและไม่เป็นไปตามการรับประกันใดๆ ก็ตามถือเป็นความรับผิดชอบของแอมเจนแต่เพียงผู้เดียว
  • การเรียกร้องเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณรับทราบว่าแอมเจน มิใช่ Apple จะรับผิดชอบในการดำเนินการเรียกร้องของคุณหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับแอพ iOS และ/หรือใช้แอพ iOS ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด ดังนี้: (i) การเรียกร้องความรับผิดชอบของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์; (ii) การเรียกร้องที่เกิดจากความล้มเหลวของแอพ iOS ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดการควบคุม และ (iii) การเรียกร้องที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคหรือบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกัน อนึ่ง ข้อตกลงเหล่านี้มิได้จำกัดความรับผิดชอบของแอมเจนที่ยังคงต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่บังคับใช้
  • สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณรับทราบว่า ในกรณีที่บุคคลที่สามร้องเรียนว่า iOS หรือการครอบครองและการใช้แอพ iOS ของคุณละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม แอมเจนมิใช่ Apple จะรับผิดชอบสำหรับการตรวจสอบ แก้ต่าง ประนีประนอม และหาข้อยุติในการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว
  • ผลประโยชน์ของบุคคลอื่น คุณรับทราบและยอมรับว่า Apple และบริษัทในเครือต่างๆ ของ Apple คือบุคคลที่สามที่ได้รับผลประโยชน์ของข้อตกลงเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับแอพ iOS ต่างๆ ซึ่งการยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ของคุณ Apple จะมีสิทธิ์ (และถือว่าเป็นการยอมรับสิทธิ์แล้ว) ใช้ข้อตกลงกับคุณที่เกี่ยวกับแอพ iOS ในฐานะบุคคลที่สามที่ได้รับผลประโยชน์
  • คำถามหรือเรื่องร้องเรียน โปรดฝากคำถาม คำร้องเรียน หรือคำร้องที่เกี่ยวกับแอพ iOS ตามส่วนข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

  20. เบ็ดเตล็ด

  • ข้อตกลงเหล่านี้ (ซึ่งรวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา) เป็นข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดระหว่างแอมเจนและคุณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในเรื่องนี้
  • ข้อตกลงเหล่านี้มีผลผูกพันต่อแอมเจนและผู้สืบสิทธิ์และผู้ที่ได้รับมอบหมายของคุณ ตามลำดับ
  • แอมเจนอาจโอนข้อตกลงเหล่านี้ได้ แต่คุณไม่สามารถโอนข้อตกลงเหล่านี้โดยปราศจากคำยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของแอมเจนได้
  • หากมีข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงเหล่านี้ที่ไม่สามารถบังคับใช้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลต่อไปและถือว่าข้อกำหนดที่บังคับใช้ไม่ได้หรือเป็นโมฆะไม่ได้ถูกนำมาใช้แต่อย่างใด
  • หากแอมเจนหรือคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงใด และฝ่ายหนึ่งไม่บังคับใช้สิทธิแห่งตนตามข้อตกลง  จะไม่ถือว่าการไม่บังคับใช้สิทธิ์ในครั้งนั้น เป็นการสละสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์บังคับใช้และเป็นการจำกัดสิทธิ์ในการบังคับใข้สิทธิ์ในโอกาสอื่นๆ ต่อไป
  • ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงเหล่านี้ที่ถือว่าแอมเจนหรือคุณเป็นตัวแทนหรือผู้แทนของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือถือเป็นการร่วมค้าหรือหุ้นส่วน
  • หากแอมเจนหรือคุณถูกขัดขวางจากการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้จากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของบุคคลที่กล่าวอ้างข้อกำหนดนี้ ให้ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงออกไปได้ตามระยะเวลาที่ล่าช้าหรือที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อันเนื่องจากเหตุดังกล่าว
  • หัวเรื่องและคำบรรยายมีเพื่อความสะดวกเท่านั้น