นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แอมเจนประเทศไทย (Amgen Thailand) และบริษัทแอมเจน (Amgen) (เรียกโดยรวมว่า "แอมเจน" "เรา" หรือ "ของเรา")
ยึดมั่นในการเคารพความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
แอมเจนจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณตามข้อกำหนดของข้อบังคับว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว)
เราขอแนะนำให้ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราทุกท่านอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เราได้พัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสุขภาพ และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลที่สามที่อาจเข้าถึงข้อมูลนี้ได้
ในการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว และเห็นชอบกับข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

I. ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีใดและแบบใดที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในบริบทของนโยบายนี้ใช้กับข้อมูลใด ๆ ที่ระบุหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล์ของคุณ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหรือสุขภาพของผู้ป่วย เราจะเรียกข้อมูลนั้นว่าเป็น "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสุขภาพ"
หากคุณตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล แอมเจนอาจมีการเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่คุณให้โดยสมัครใจ
 • เมื่อคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราหรือใช้คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้ลงทะเบียน และเลือกเข้าร่วมในบริการผ่านอินเตอร์แอกทีฟในเว็บไซต์ของเรา เช่น แบบสอบถาม การสำรวจเกี่ยวกับสุขภาพ เครื่องมือจัดการด้านการรักษาพยาบาล หรือการประเมินคุณภาพด้านการรักษาพยาบาล หรือคุณตัดสินใจเข้าร่วมสนทนาในฟอรัมใดฟอรัมหนึ่ง หรือห้องสนทนา (chat room) ห้องใดห้องหนึ่งของแอมเจน ทางเราอาจมีการขอให้คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือคุณอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณโดยสมัครใจ
 • หากคุณเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข หรือเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุข คุณต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตจากผู้ป่วยของคุณ และได้รับคำยินยอมเพื่อที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยรายดังกล่าวแก่แอมเจนผ่านเว็บไซต์ของเรา ในการส่งข้อมูลดังกล่าว คุณต้องรับรองว่าคุณได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยของคุณให้ทำการเผยแพร่ข้อมูลได้ และโปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยผ่านการสนทนาบนฟอรัมหรือห้องสนทนาของแอมเจนได้
 • ข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราเก็บรวบรวมจากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
 • เราอาจใช้ที่อยู่ IP บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อยังคงการสื่อสารกับคุณอยู่ ในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา และตั้งค่าเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นส่วนตัว
 • เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณผ่านคุกกี้ เราจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับตัวคุณเป็นการส่วนตัวได้ก็ต่อเมื่อคุณให้ข้อมูลระบุตัวตนที่เป็นส่วนตัวกับเราในขณะที่ใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้คุกกี้ ดังนี้
 • เพื่อปรับประสบการณ์ด้านเว็บไซต์ของคุณตามที่คุณต้องการ โดยคาดการณ์ถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ของเราโดยตรวจติดตามปริมาณการใช้งานด้านที่ได้รับความนิยม และปรับเปลี่ยนการบริการและข้อมูลของเราให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา รวมถึงการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนการวิจัยและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้เราทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้น
 • บุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ข้อมูล และบริการแบบออนไลน์ของเรา

  หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนเพื่อใช้ข้อมูล และบริการแบบออนไลน์ของเรา เรายังอาจเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณระบุไว้แก่เรา (เช่น ชื่อของคุณและรายละเอียดในการติดต่อ) เพื่อส่งอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนให้แก่คุณ และเพื่อตอบคำถามต่างๆ ของคุณ

 • บุคคลที่เข้าร่วมในบริการอินเตอร์แอกทีฟแบบออนไลน์ของเรา

  หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในบริการอินเตอร์แอกทีฟแบบออนไลน์ของเรา (รวมถึงแบบสอบถามด้านสุขภาพ และเครื่องมือจัดการด้านการรักษาพยาบาล) เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกที่จะเปิดเผย (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพ)และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ ที่อาจช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจัดการกับโรคต่างๆ ตามที่ทำการตลาดอย่างไร แม้ว่าข้อมูลที่คุณให้ผ่านบริการอินเตอร์แอกทีฟเหล่านี้อาจไม่ระบุตัวตนของคุณ แต่เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับข้อมูลที่คุณให้เราไว้ จากพื้นที่อื่นบนเว็บไซต์ของเราที่ระบุตัวคุณ เราอาจรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บไซต์อื่นเพื่อสร้างข้อมูลโดยสรุป ที่เราจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา รวมถึงการวิจัยและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราและช่วยให้เราทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเราได้ดียิ่งขึ้น

II. เหตุใดเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

 • เพื่อทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ของแอมเจน เช่น แบบสอบถาม การสำรวจด้านสุขภาพ เครื่องมือจัดการด้านการรักษาพยาบาล การประเมินคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลหรือกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ
 • เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมหรือห้องสนทนาของแอมเจน
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ในการรักษาโรคต่างๆ ตามที่ได้ทำการตลาด
 • เพื่อสร้างข้อมูลรวมที่จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของแอมเจน รวมถึงการวิจัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ที่อาจช่วยส่งเสริมการให้บริการของเรา ในบางกรณีข้อมูลรวมเช่นนี้อาจจะได้มาจากการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกให้เก็บไว้บนเว็บไซต์ของเรารวมกับข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรายงานความปลอดภัยและการเฝ้าระวังด้านการใช้ยา หากคุณติดต่อแอมเจนเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้ในรายงานด้านความปลอดภัยที่เราจำเป็นต้องจัดทำให้กับหน่วยงานควบคุมต่างๆ (เช่น องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือองค์กรยาแห่งยุโรป (European Medicines Agency) นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวติดต่อแพทย์ผู้จ่ายยา เพื่อติดตามผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

III. ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้บ้าง

 • แอมเจน และบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้คำแนะนำของแอมเจนในฐานะผู้ประมวลข้อมูลจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้แต่เพียงผู้เดียว เราอาจใช้บุคคลที่สามเพื่อให้บริการ และให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราและเราอาจให้บริการร่วมกับอีกแบรนด์ (co-branded) ในฐานะหุ้นส่วนร่วมกับบุคคลที่สามซึ่งแอมเจนดำเนินงานด้วย (เช่น บริษัทยาอื่น ๆ ) โดยมีเงื่อนไขว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลดังกล่าว การเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามที่ดำเนินการตามคำแนะนำของแอมเจนจะเป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดให้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
 • ที่เว็บไซต์ซึ่งทั้งสองแบรนด์ของเราทำร่วมกัน คุณจะเห็นทั้งโลโก้ของแอมเจน และโลโก้ของหุ้นส่วนที่แสดงอยู่ที่หน้าจอของคุณ ในการเข้าใช้บริการต่างๆ ที่มีบนเว็บไซต์ซึ่งสองแบรนด์ได้ทำร่วมกัน คุณอาจต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแบบออนไลน์ใหม่ และข้อมูลการลงทะเบียนนี้อาจถูกแบ่งปันร่วมกับหุ้นส่วนของแอมเจน
 • ในกรณีที่จำเป็นตามกฏหมายบังคับที่ใช้ กฎระเบียบและข้อบังคับ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกฎระเบียบ และคณะกรรมการด้านจริยธรรมตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และ/หรือ ในสถานการณ์ที่จำกัดบางอย่าง แอมเจนอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำสั่งศาล หมายศาล หมายค้น กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ

IV. มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไหน

  แอมเจนเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แอมเจนมีศูนย์ข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา แอมเจนอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลทั่วโลก ที่บุคลากรที่ได้รับอนุญาตของแอมเจนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ โปรดดูรายชื่อบริษัทในเครือของแอมเจนที่ www.amgen.com การส่งข้อมูลออกนอกประเทศไทยนั้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ที่บังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมหรือในส่วนของประมวลผล ทางแอมเจนจะยังคงมีการป้องกันเชิงบริหารจัดการ เชิงเทคนิคและเชิงกายภาพที่เหมาะสม

V. เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

  แอมเจนจะใช้มาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสม ทั้งในช่วงเวลาของการออกแบบระบบประมวลผล และในเวลาที่มีการประเมินผลเองเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาต
  เพื่อช่วยให้แน่ใจในเรื่องความเป็นส่วนตัว ความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่คุณให้กับเรา เราอาจใช้แนวปฏิบัติในการเข้ารหัสข้อมูล และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะได้รับการเก็บรักษาไว้หลังไฟร์วอลล์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บุกรุกมีการเข้าถึงข้อมูล

VI. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายด้านความเป็นส่วน บุคคลของเรา

  เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งมีผลนับตั้งแต่เวลาที่ได้มีการเก็บข้อมูลจากคุณ อย่างไรก็ดี ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนบุคคล นี้ได้ตลอดเวลา ตามการแก้ไขที่ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา หาก ณ จุดใด เราตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ต่างออกไปจากที่ได้ระบุไว้ที่การจัดเก็บข้อมูล เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางอีเมล์ที่ทางเรามีที่อยู่อีเมลของคุณ คุณจะได้รับทางเลือกในเวลาดังกล่าวสำหรับการใช้งานใดๆเพิ่มเติม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณมีให้เราก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนบุคคล ของเรา

VII. การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

  คุณลักษณะเว็บไซต์ของแอมเจนจะลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราเชื่อว่าคุณอาจพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเราไม่ได้รับรอง หรือแนะนำเนื้อหา หรือบริการของเว็บไซต์เหล่านี้ และทางเราไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัตินโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ ทางเรา ของแนะนำให้คุณทราบ และอ่านนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม โปรดทราบว่า เนื้อหาต่างๆ ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคล นี้ใช้กับข้อมูลที่จัดเก็บโดยบริษัทแอมเจนเท่านั้น

VIII. ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

  โดยทั่วไปเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่ต้องการสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเฉพาะทางธุรกิจ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการจัดเก็บ ในบางกรณีเราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลานานซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือหลักการปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกิจของเรา

IX. คุณสามารถติดต่อสอบถามเราหรือใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร

  หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือต้องการเข้าถึง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลใหม่ หรือต้องการให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเคยให้ไว้กับแอมเจนก่อนหน้านี้ กรุณาติดต่อสำนักงานด้านความเป็นส่วนบุคคล ของแอมเจนที่ privacy@amgen.com
  หรือคุณอาจคลิกลิงก์ "คำร้องขอความเป็นส่วนตัว" ที่ส่วนท้ายของย่อหน้านี้ คุณรับทราบว่าคุณจะไปยังเว็บไซต์ที่ปลอดภัยซึ่งดำเนินการตามคำร้องขอความเป็นส่วนตัวสำหรับแอมเจน โดย OneTrust หากต้องการส่งคำร้องขอ กรุณาคลิกคำร้องขอความเป็นส่วนตัว
  โปรดทราบว่าในบางกรณี บริษัทแอมเจนอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณไว้