พันธกิจและค่านิยม

แอมเจนมุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการเปลี่ยนความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิธีการบำบัดรักษาโรคที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพหรือรักษาชีวิตของผู้ป่วย แอมเจนมุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการเปลี่ยนความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิธีการบำบัดรักษาโรคที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพหรือรักษาชีวิตของผู้ป่วยไม่ว่าเราทำอะไร เรามุ่งบรรลุพันธกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยเสมอ ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน เรายึดถือค่านิยมของบริษัทเป็นแนวทางปฏิบัติงาน

พันธกิจของเรา

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

ค่านิยมของเรา

วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของเรา

ความสำเร็จของเราอาศัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงการยึดมั่นในความถูกต้อง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนของธุรกิจด้วยการประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เราเห็นว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบวิธีการทดลองที่เหมาะสม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจอย่างสมเหตุผล วิธีการนี้ไม่ใช่กระบวนการที่อาศัยความเห็นส่วนตัวหรืออารมณ์ความรู้สึก แต่เป็นกระบวนการที่เปิดกว้างและอิงหลักเหตุผล การประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในทุกส่วนขององค์กรเป็นพฤติกรรมทีพึงปรารถนาและมีคุณค่าที่สูงส่ง

แข่งจริงจังและคว้าชัยชนะ

เราแข่งกับเวลา ผลงานในอดีต และคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพื่อบรรลุผลลัพธ์อันมีคุณภาพเยี่ยมได้อย่างรวดเร็ว การได้ชัยชนะย่อมต้องเผชิญความเสี่ยง เราต้องไม่ลำพองในความสำเร็จที่ผ่านมาจนไม่พัฒนาตัวเอง แม้เราแข่งขันอย่างเอาจริงเอาจัง เราดำรงมาตรฐานทางจริยธรรมอันสูงส่ง และยึดถือหลักคุณธรรมในการติดต่อทางธุรกิจกับคู่แข่ง ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน

สร้างคุณค่าสำหรับผู้ป่วย พนักงาน และผู้ถือหุ้น

เราสร้างคุณค่าด้วยการใส่ใจกับความต้องการของผู้ป่วย แอมเจนสร้างบรรยากาศการทำงานที่ให้โอกาสพนักงานพัฒนาความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ เรามุ่งให้ผลตอบแทนระยะยาวที่สูงแก่ผู้ถือหุ้นขณะสนองความต้องการของผู้ป่วย พนักงาน และผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

มีจริยธรรม

เราใช้มาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงสุดกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และการสื่อสารโดยเคร่งครัด

เชื่อใจและเคารพซึ่งกันและกัน

งานทุกอย่างที่แอมเจนสำคัญหมด และพนักงานของแอมเจนทุกคนก็สำคัญเช่นกัน เราดึงดูดคนที่มีความสามารถ ทำงานอย่างทุ่มเท และมีทักษะแตกต่างกัน และจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างเสมอภาค การเคารพซึ่งกันและกัน และความรับผิดชอบส่วนตัว รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลาย การเชื่อใจกันเกิดขึ้นจากการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดริเริ่มและด้วยการบรรลุผลลัพธ์ที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็ว

สร้างสรรค์คุณภาพ

คุณภาพสำคัญมากในกิจกรรมทุกอย่างเราแสวงหาข้อมูล การตัดสินใจ และบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสุด เราผลิตผลิตภัณฑ์และมอบการบริการที่มีคุณภาพเยี่ยม คุณภาพแทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ

ทำงานเป็นทีม

ทีมงานของเราทำงานอย่างฉับไวเพื่อผลักดันการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ออกจากห้องทดลองไปสู่คลินิก จากคลินิกไปสู่ตลาด และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นของธุรกิจ ทีมที่มีทักษะหลากหลายร่วมกันทำงานเพื่อให้การตัดสินใจดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย พนักงาน และผู้ถือหุ้น โครงสร้างของทีมเปิดโอกาสให้พนักงานของแอมเจนมีอิทธิพลต่อทิศทางขององค์กร มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของแผนกอื่นในแอมเจน และพัฒนาความสามารถของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ

ทำงานร่วมกัน สื่อสาร และมีภาระรับผิดชอบ

ผู้นำของแอมเจนอยากได้ข้อคิดเห็นและเชิญให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญๆ ในการรวบรวมข้อคิดเห็น ผู้นำที่เก่งจะน้อมรับความคิดเห็นที่หลากหลายและข้อโต้แย้งต่างๆ และสนับสนุนการพูดเปิดอก เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาอย่างจริงจัง พวกเขาจะสื่อสารการตัดสินใจและเหตุผลอย่างชัดเจนโดยไม่ปิดบัง และภายในเวลาที่เหมาะสม เมื่อตัดสินใจแล้ว ผู้นำและสมาชิกทีมมีภาระรับผิดชอบต่อผลงานและการดำเนินการตามการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว